DERS: PHYS 201


Gauss yasası 1


Part: Tek Part

Gauss yasası 2


Part: Tek Part

Gauss yasası 3


Part: Tek Part

Gauss yasası 4


Part: Tek Part

Gauss yasası 5


Part: Tek Part

Gauss yasası 6


Part: Tek Part

Gauss yasası 7


Part: Tek Part

Gauss yasası 8


Part: Tek Part

Gauss yasası 9


Part: Tek Part

Gauss yasası 10


Part: Tek Part

Gauss yasası 11


Part: Tek Part

Gauss yasası 12


Part: Tek Part

Gauss yasası 13


Part: Tek Part

Gauss yasası 14


Part: Tek Part

Gauss yasası 15


Part: Tek Part

Gauss yasası 16


Part: Tek Part

Gauss yasası 17


Part: Tek Part

Gauss yasası 18


Part: Tek Part

Gauss yasası 19


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 1


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 2


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 3


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 4


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 5


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 6


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 7


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 8


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 9


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 10


Part: Tek Part

Elektrik alanlar 11


Part: Tek Part

Elektrik Potansiyel 1


Part: Tek Part

Elektrik potansiyel 2


Part: Tek Part

Elektrik potansiyel 3


Part: Tek Part

Elektrik potansiyel 4


Part: Tek Part

Elektrik potansiyel 5


Part: Tek Part

Elektrik potansiyel 6


Part: Tek Part

Elektrik potansiyel 7


Part: Tek Part

Elektrik potansiyel 8


Part: Tek Part

RC devreler 1


Part: Tek Part

RC devreler 2


Part: Tek Part

RC devreleri 3


Part: Tek Part

RC devreler 4


Part: Tek Part

RC devreler 5


Part: Tek Part

RC devreler 6


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 1


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 2


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 3


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 4


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 5


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 6


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 7


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 8


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 9


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 10


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 11


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 12


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynaklari 13


Part: Tek Part

Manyetik alan kaynakları 14


Part: Tek Part

Sığa ve dielektrik 1


Part: Tek Part

Sığa ve dielektrik 2


Part: Tek Part

Sığa ve dielektrik 3


Part: Tek Part

Sığa ve dielektrik 4


Part: Tek Part

Sığa ve dielektrik 5


Part: Tek Part

Sığa ve dielektrik 6


Part: Tek Part

Sığa ve dielektrik 7


Part: Tek Part

Akım ve direnç 1


Part: Tek Part

Akım ve direnç 2


Part: Tek Part

Faraday yasası 1


Part: Tek Part

Faraday yasası 2


Part: Tek Part

Faraday yasası 3


Part: Tek Part

Faraday yasası 4


Part: Tek Part

Faraday yasası 5


Part: Tek Part

Faraday yasası 6


Part: Tek Part

Faraday yasası 7


Part: Tek Part

Faraday yasası 8


Part: Tek Part

İndüktans 1


Part: Tek Part

İndüktans 2


Part: Tek Part

İndüktans 3


Part: Tek Part

İndüktans 4


Part: Tek Part

İndüktans 5


Part: Tek Part

İndüktans 6


Part: Tek Part

İndüktans 7


Part: Tek Part

İndüktans 8


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 1


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 3


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 4


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 5


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 6


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 7


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 8


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 9


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 10


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 11


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 12


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.1


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.2


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.3


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.4


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.5


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.6


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.7


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.8


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.9


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.10


Part: Tek Part

PHYS 201 SINAVA HAZIRLIK 2.11


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 1


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 2


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 3


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 4


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 5


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 6


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 7


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 8


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 9


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 10


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 11


Part: Tek Part

PHYS 201 FİNAL HAZIRLIK 12


Part: Tek Part